RIPFISH

הריפ פיש הוא אחד ומיוחד!!
היי-פרפורמנס שמתאים לימים החלשים שיש לנו בארץ מהירות ורדיקליות זה הריפ פיש!
רוקר נמוך עם אאוט ליין רחב שנותן יותר מגע עם המים וגורם לגלשן לשמור על מהירות גבוהה לכל אורך הגל.

Lenght     Width     Thickness    Volume

5’4           18 1/2     2 1/8            23.31LT

5’5           18 3/4     2 3/16          24.74LT

5’6              19         2 1/4            26.23LT

5’7           19 3/8     2 3/8            28.61LT

5’8           19 5/8     2 7/16          30.15LT

5’9           19 7/8     2 1/2            31.80LT

5’10            20         2 1/2            32.25LT

5’11         20 1/4     2 9/16          33.87LT

6’0           20 1/2     2 5/8            35.69LT

6’2           21 1/4     2 3/4            39.78LT